بهمن ۹, ۱۴۰۰

داوری پس از چاپ

حتی پس از چاپ، متدولوژی و نتایج مقاله شما ممکن است بازبینی و مجددا داوری شود. بهترین کار، مشاوره با چند متخصص آمار خبره قبل از شروع مطالعه، به ویژه در کارآزمایی های بالینی است.

http://retractionwatch.com/2020/11/10/journals-flag-concerns-in-three-dozen-papers-by-nutrition-researchers/