آبان ۱, ۱۴۰۰

http://avoidretraction.com

http://avoidretraction.com

خبری

در معرفی داوران پیشنهادی تان، با دقت و وسواس عمل کنید. افراد آکادمیک، و در عین حال بدون تعارض منافع،...

حتی پس از چاپ، متدولوژی و نتایج مقاله شما ممکن است بازبینی و مجددا داوری شود. بهترین کار، مشاوره با...