بهمن ۹, ۱۴۰۰

مقید به صداقت و شفافیت باشید

اگر تخلفی در مقاله پیدا شود، ممکن است اولین کسی که اعلام برائت کند، همکاران شما در همان مقاله باشند. پس از ابتدا تا انتها در فرآیند علمی،مقید به صداقت و شفافیت باشید.

http://retractionwatch.com/2018/12/31/energy-researcher-up-to-18-retractions/