تیر ۹, ۱۴۰۱

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

پدیده ای جدید در سرقت ادبی: Plagiarism Loop