آبان ۱, ۱۴۰۰

http://avoidretraction.com

http://avoidretraction.com

وبینار کشوری تعارض منافع در تحقیقات برگزار شد

وبینار کشوری تعارض منافع 

اولین وبینار کشوری تعارض منافع (ظرفیت ۳۰۰ نفر)

سخنران: دکتر فاطمه حیدری

جراح و فوق تخصص چشم پزشکی‌

مدرس اخلاق پزشکی‌

لینک فایل ضبط شده: