تیر ۹, ۱۴۰۱

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

وبینار کشوری تعارض منافع در تحقیقات برگزار شد

وبینار کشوری تعارض منافع 

اولین وبینار کشوری تعارض منافع (ظرفیت ۳۰۰ نفر)

سخنران: دکتر فاطمه حیدری

جراح و فوق تخصص چشم پزشکی‌

مدرس اخلاق پزشکی‌

لینک فایل ضبط شده: