مهر ۴, ۱۴۰۰

http://avoidretraction.com

http://avoidretraction.com

همیشه نویسندگان مقصر نیستند

همیشه نویسندگان مقصر نیستند. گاهی ادیتورهایی که داوطلبانه با یک ناشر همکاری می کنند،ممکن است بصورت نظام مند قوانین داوری صادقانه را نقض نمایند.

http://retractionwatch.com/2018/11/20/tech-society-retracts-29-articles-ousts-three-editors-for-systematic-violation-of-peer-review-policies/