اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

همپوشانی مقاله انگلیسی با مقاله به زبان دیگر

اگر برای سردبیر پس از چاپ یک مقاله به زبان انگلیسی به اثبات برسد که آن مقاله همپوشانی قابل توجهی با مقاله به زبان دیگر دارد، میتواند مقاله را ابطال کند.

http://retractionwatch.com/2016/07/06/youve-been-duped-again-do-these-data-look-familiar-they-are/