بهمن ۹, ۱۴۰۰

سوء استفاده از نام بزرگان

قرار دادن نام فردی معتبر در حوزه تخصصی در لیست نویسندگان به منظور افزایش شانس پذیرش مقاله، بدون رضایت کتبی ایشان، باعث ابطال مقاله خواهد شد.

http://retractionwatch.com/2016/11/28/new-way-fake-authorship-submit-prominent-name-say-mistake/