مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

سوء استفاده از نام بزرگان

قرار دادن نام فردی معتبر در حوزه تخصصی در لیست نویسندگان به منظور افزایش شانس پذیرش مقاله، بدون رضایت کتبی ایشان، باعث ابطال مقاله خواهد شد.

http://retractionwatch.com/2016/11/28/new-way-fake-authorship-submit-prominent-name-say-mistake/