مهر ۴, ۱۴۰۰

http://avoidretraction.com

http://avoidretraction.com

مقالات جعلی توسط کامپیوتر

نکته مهم برای سردبیران مجلات و کنفرانس های علمی: از وجود مقالات جعلی که توسط برنامه کامپیوتری هوشمندی به نام SCIgen تهیه و سابمیت می شود و ناشران بزرگی چون اشپرینگر را فریب داده، مطلع باشید.

https://retractionwatch.com/2014/02/24/springer-ieee-withdrawing-more-than-120-nonsense-papers/