مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

عدم پرداخت هزینه نشر:رترکت مقاله

پیش از ارسال مقاله به مجلات دارای هزینه انتشار، از امکان پرداخت هزینه ها اطمینان حاصل کنید. مواردی وجود دارد که مقاله به دلیل تغییر تصمیم نویسندگان در پرداخت هزینه،ابطال شده است.

 http://retractionwatch.com/2015/09/08/cant-pay-the-page-charge-this-journal-will-retract-your-paper/