اسفند ۱۶, ۱۳۹۹

اخلاق حرفه‌ای در علم

Professional Ethics in Science

عدم هماهنگی بین مراکز آموزشی

عدم هماهنگی بین مراکز آموزشی، درمانی در تهیه و ارسال گزارش علمی، ممکن است مقاله ای چه بسا ارزشمند را با مشکل مواجه کند.

http://retractionwatch.com/retracted-coronavirus-covid-19-papers/