اسفند ۱۶, ۱۳۹۹

اخلاق حرفه‌ای در علم

Professional Ethics in Science

سابمیت همزمان چند مقاله با همپوشانی زیاد

از تکنیکهایی که برخی از نویسندگان متخلف استفاده می کنند، ساب میت همزمان چند مقاله با همپوشانی زیاد و از یک مجموعه داده ها، در مجلات متعدد است. حتی بعد از چاپ، حق ابطال مقالات در صورت اثبات تخلف، برای سردبیران محفوظ است.

https://retractionwatch.com/2016/06/22/two-journals-pull-papers-with-suspicious-figures/