بهمن ۹, ۱۴۰۰

سابمیت همزمان چند مقاله با همپوشانی زیاد

از تکنیکهایی که برخی از نویسندگان متخلف استفاده می کنند، ساب میت همزمان چند مقاله با همپوشانی زیاد و از یک مجموعه داده ها، در مجلات متعدد است. حتی بعد از چاپ، حق ابطال مقالات در صورت اثبات تخلف، برای سردبیران محفوظ است.

https://retractionwatch.com/2016/06/22/two-journals-pull-papers-with-suspicious-figures/