اسفند ۱۶, ۱۳۹۹

اخلاق حرفه‌ای در علم

Professional Ethics in Science

رترکت مقالات پروسیدینگ کنفرانس

سردبیران محترم مجلات، اگر ویژه نامه یا پروسیدینگ کنفرانس چاپ می فرمائید، سختگیری علمی مشابهی همانند مقالات شماره های معمول مجله به خرج دهید. ممکن است نبود دقت لازم در همان ویژه نامه، برای مجله مشکل ساز شود.

http://retractionwatch.com/2019/02/20/journal-retracts-more-than-400-papers-at-once/