بهمن ۹, ۱۴۰۰

به ترتیب اسامی دست نزنید

دستکاری لیست نویسندگان یا جابجایی ترتیب اسامی می تواند به ابطال مقاله بیانجامد. راهکار ایمن، ،نهایی کردن لیست نویسندگان از همان ابتدای کار پژوهشی است.

http://retractionwatch.com/2016/11/01/springer-bmc-retracting-nearly-60-papers-for-fake-reviews-and-other-issues/