مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

به ترتیب اسامی دست نزنید

دستکاری لیست نویسندگان یا جابجایی ترتیب اسامی می تواند به ابطال مقاله بیانجامد. راهکار ایمن، ،نهایی کردن لیست نویسندگان از همان ابتدای کار پژوهشی است.

http://retractionwatch.com/2016/11/01/springer-bmc-retracting-nearly-60-papers-for-fake-reviews-and-other-issues/