اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

خطر چاپ همزمان مقاله در دو مجله

پیش از ارسال مقاله به مجله ای دیگر، از قطعیت رد مقاله خود اطمینان حاصل کنید. چراکه  ناخواسته در معرض خطر چاپ همزمان مقاله در دو مجله قرار می گیرید و وجهه علمی شما لطمه خواهد دید.

 

http://retractionwatch.com/2017/10/25/caught-notice-miscommunication-rejection-new-euphemism-paper-accepted/