مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

خطر چاپ همزمان مقاله در دو مجله

پیش از ارسال مقاله به مجله ای دیگر، از قطعیت رد مقاله خود اطمینان حاصل کنید. چراکه  ناخواسته در معرض خطر چاپ همزمان مقاله در دو مجله قرار می گیرید و وجهه علمی شما لطمه خواهد دید.

 

http://retractionwatch.com/2017/10/25/caught-notice-miscommunication-rejection-new-euphemism-paper-accepted/