اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

خطای همکاران

مقاله شما، وجهه علمی شماست. در همه مراحل نظارت هوشمندانه داشته باشید، تا خواسته یا ناخواسته خطایی از همکاران سر نزند که به وجهه شما لطمه ای وارد شود.

http://retractionwatch.com/?s=a+salar+elahi

http://retractionwatch.com/2017/12/21/elsevier-retracting-26-papers-accepted-fake-reviews/