آذر ۱۴, ۱۴۰۰

http://avoidretraction.com

http://avoidretraction.com

خطای همکاران

مقاله شما، وجهه علمی شماست. در همه مراحل نظارت هوشمندانه داشته باشید، تا خواسته یا ناخواسته خطایی از همکاران سر نزند که به وجهه شما لطمه ای وارد شود.

http://retractionwatch.com/?s=a+salar+elahi

http://retractionwatch.com/2017/12/21/elsevier-retracting-26-papers-accepted-fake-reviews/