آبان ۱, ۱۴۰۰

http://avoidretraction.com

http://avoidretraction.com

جعل در داوری=ابطال مقاله

اگر سردبیر به شواهدی از جعل در داوری دست پیدا کند، می تواند مقاله را پس از چاپ باطل کند، هر چند مقاله هیچ مصداقی از تخلف نداشته باشد.

http://retractionwatch.com/2019/12/04/publisher-retracts-nearly-50-papers-at-once/+