بهمن ۹, ۱۴۰۰

تعارض منافع نویسنده همکار

حواستان به تعارض منافع نویسنده همکارتان باشد. گاهی اگر فقط یکی از نویسندگان مقاله، تعارض منافع خود را آشکار نسازد، ممکن است برای کل مقاله مشکل ساز شود.

https://retractionwatch.com/2020/10/26/paper-suggesting-vitamin-d-might-protect-against-covid-19-earns-an-expression-of-concern/