بهمن ۹, ۱۴۰۰

تائیدیه کمیته اخلاق قبل از شروع مطالعه

اخذ تائیدیه رسمی کمیته اخلاق قبل از شروع مطالعه، امری ضروری است. دانشگاههای معتبر اگر متوجه شوند که محقق به این اصل پایبند نبوده، با ابطال مقاله موافقت می کنند.

http://retractionwatch.com/2017/06/07/retraction-gets-retracted-first-authors-contract-still-terminated/