مهر ۴, ۱۴۰۰

http://avoidretraction.com

http://avoidretraction.com

تائیدیه کمیته اخلاق قبل از شروع مطالعه

اخذ تائیدیه رسمی کمیته اخلاق قبل از شروع مطالعه، امری ضروری است. دانشگاههای معتبر اگر متوجه شوند که محقق به این اصل پایبند نبوده، با ابطال مقاله موافقت می کنند.

http://retractionwatch.com/2017/06/07/retraction-gets-retracted-first-authors-contract-still-terminated/