بهمن ۹, ۱۴۰۰

انکار همکاران

گرفتن رضایت کتبی از نویسندگانی که در مقاله خود نامشان را قید می کنید، ضرورت دارد. در صورت وقوع هر گونه مشکلی، امکان انکار از طرف آنها وجود دارد.

Elsevier to retract six more papers by computer scientist, citing duplication and fake reviews