مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

انکار همکاران

گرفتن رضایت کتبی از نویسندگانی که در مقاله خود نامشان را قید می کنید، ضرورت دارد. در صورت وقوع هر گونه مشکلی، امکان انکار از طرف آنها وجود دارد.

Elsevier to retract six more papers by computer scientist, citing duplication and fake reviews