آبان ۱, ۱۴۰۰

http://avoidretraction.com

http://avoidretraction.com

مجله اشتباه کرد، مقاله رترکت شد

ابطال مقاله الزاما به معنای تخلف نویسنده نیست. گاهی اشتباه مجلات نیز باعث رترکشن می شود. بنابراین ملاک قضاوت کمیته های اخلاق،  باید محتوی اعلامیه ابطال مقاله باشد.

http://retractionwatch.com/2016/07/25/youve-been-duped-so-many-duplications-so-little-time-to-cover-each-one/