اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

از اصالت تصاویر مقاله خود مطمئن باشید

از اصالت تصاویر مقاله خود مطمئن باشید.هرگونه کپی برداری، یا جعل در تصاویر، دیگر نتایج مطالعه شما را زیر سوال می برد.

http://retractionwatch.com/2020/10/08/journal-retracts-plant-paper-because-authors-plagiarized-from-a-garden-site-and-several-papers/