آبان ۱, ۱۴۰۰

http://avoidretraction.com

http://avoidretraction.com

از اصالت تصاویر مقاله خود مطمئن باشید

از اصالت تصاویر مقاله خود مطمئن باشید.هرگونه کپی برداری، یا جعل در تصاویر، دیگر نتایج مطالعه شما را زیر سوال می برد.

http://retractionwatch.com/2020/10/08/journal-retracts-plant-paper-because-authors-plagiarized-from-a-garden-site-and-several-papers/