خرداد ۱۵, ۱۴۰۲

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

منابع آموزشی

مقاله شما، وجهه علمی شماست. در همه مراحل نظارت هوشمندانه داشته باشید، تا خواسته یا ناخواسته خطایی از همکاران سر...