خرداد ۲۵, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

مدیر سایت

مقاله شما، وجهه علمی شماست. در همه مراحل نظارت هوشمندانه داشته باشید، تا خواسته یا ناخواسته خطایی از همکاران سر...