مهر ۱۳, ۱۴۰۱

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

سال: 2020

مقاله شما، وجهه علمی شماست. در همه مراحل نظارت هوشمندانه داشته باشید، تا خواسته یا ناخواسته خطایی از همکاران سر...