اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

چاپ مقاله پایان داوری نیست

چاپ مقاله به معنای پایان ارزیابی و داوری نیست. خوانندگان مقاله شما، با کشف تناقضاتی که از چشم داور پنهان مانده، می توانند نتایج مقاله شما را زیر سوال ببرند. حق ابطال مقالات در صورت محرز شدن صحت ایرادات  وارده، برای سردبیران محفوظ است.

Food article pulled when authors can’t serve up data