مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

تصویر

حتی پس از چاپ، متدولوژی و نتایج مقاله شما ممکن است بازبینی و مجددا داوری شود. بهترین کار، مشاوره با...