مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

چاپ مقاله پایان داوری نیست

چاپ مقاله به معنای پایان ارزیابی و داوری نیست. خوانندگان مقاله شما، با کشف تناقضاتی که از چشم داور پنهان مانده، می توانند نتایج مقاله شما را زیر سوال ببرند. حق ابطال مقالات در صورت محرز شدن صحت ایرادات  وارده، برای سردبیران محفوظ است.

Food article pulled when authors can’t serve up data