مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

پدیده ای جدید در سرقت ادبی: Plagiarism Loop

پدیده ای جدید در سرقت ادبی: plagiarism loop، سرقت ادبی از مقاله ای که خود حاصل سرقت ادبی است.

A plagiarism loop: Authors copied from papers that had copied from others