مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

ویزا دیر رسید،مقاله رترکت شد

ابطال مشمول پروسیدینگ مقالات کنفرانس هم می شود. پیش از تصمیم گیری برای ارسال مقاله به کنفرانس، از امکان حضور پیدا کردن خود اطمینان حاصل کنید.

http://retractionwatch.com/2016/04/15/chapter-pulled-from-conference-proceedings-after-authors-didnt-attend/