مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

همپوشانی مقاله انگلیسی با مقاله به زبان دیگر

اگر برای سردبیر پس از چاپ یک مقاله به زبان انگلیسی به اثبات برسد که آن مقاله همپوشانی قابل توجهی با مقاله به زبان دیگر دارد، میتواند مقاله را ابطال کند.

http://retractionwatch.com/2016/07/06/youve-been-duped-again-do-these-data-look-familiar-they-are/