مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

جعل ایمیل اساتید

نویسنده مقاله ای،ایمیل غیرآکادمیک به نام اساتید معتبر ایجاد نموده و با ارائه آن به عنوان ایمیل داوران پیشنهادی، جعل در داوری نموده است.   

http://retractionwatch.com/2015/08/19/17-retractions-from-sage-journals-bring-total-fake-peer-review-count-to-250/