مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

تعارض منافع نویسنده همکار

حواستان به تعارض منافع نویسنده همکارتان باشد. گاهی اگر فقط یکی از نویسندگان مقاله، تعارض منافع خود را آشکار نسازد، ممکن است برای کل مقاله مشکل ساز شود.

https://retractionwatch.com/2020/10/26/paper-suggesting-vitamin-d-might-protect-against-covid-19-earns-an-expression-of-concern/