مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

ایمیل غیرآکادمیک داور!

چنانچه به هر دلیلی ایمیل غیرآکادمیک داور پیشنهادی شما غیرفعال یا حذف شود، ممکن است به دلیل معرفی داور جعلی، ناشر، مقاله را  پس از چاپ باطل کند، هر چند مقاله هیچ مصداقی از تخلف نداشته باشد.

http://retractionwatch.com/?s=Shahaboddin+Shamshirband