مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

استفاده بدون اجازه از تصویر مقاله قبلی‌=رترکت

تصاویر حتی اگر متعلق به کار قبلی شما باشند، فقط در صورت اجازه ناشر  و با ارجاع مناسب به مقاله قبلی، می توانند دوباره استفاده شوند.

http://retractionwatch.com/2019/11/27/authors-in-shock-when-image-reuse-doesnt-fly-with-publishers-of-paper-on-emu-oil-and-stem-cells/

http://retractionwatch.com/2016/05/09/materials-journal-breaks-three-papers-for-plagiarism-authorship-issues/