مرداد ۱, ۱۴۰۳

سامانه اخلاق حرفه ای در علم

Avoid Retraction in Scholarly Publications

استفاده از تصاویر خود بدون اجازه کتبی

از علل مهم ابطال مقاله، استفاده از تصاویر دیگران یا تصاویر قبلی منتشر شده خود بدون اجازه کتبی از ناشر است. ضمنا توصیه می شود،  در فرآیند طراحی تصاویر بر عملکرد موسساتی که در این زمینه فعالیت می کنند، نظارت داشته باشید.

 

http://retractionwatch.com/2016/09/05/a-plagiarism-loop-authors-copied-from-papers-that-had-copied-from-others/